Category:D'ni adverbs


 • ahgo - ago - adj. well; adv. well
 • b'bree - b'brE - adv. a little
 • b'fahsee - b'fasE - adv. maximally, as much as possible.
 • b'rigahsen - b'rigasen - adv. highly
 • b'rish - b'riS - adv. very, so
 • chilesh - cileS - adv. mainly
 • dho - do - adv. how
 • don - Don - adv
  1. like
  2. as if it were
 • gahrosh - garoS - adv
  1. mightily
  2. greatly
 • gahth - gaT - adv. still, yet
 • gorven - gorven - adv. soon
 • kahgesh - KageS - adv. originally
 • kat - Kåt - adv. only, just
 • khahpo - kapo - adv. perhaps
 • neegesh - nEgeS - adv. merely
 • preniv - preniv - adv
  1. again
  2. once again
 • tenesh - teneS - adv. simply
 • tomet - tomet - adv. this place, here
 • tomot - tomot - adv. that place, there
 • tsahn - xan - adv
  1. always
  2. forever
 • tsahnosh - xanoS - adv. permanently
 • tsahnril - xanril - adv. never
 • voohee - vUhE - adv. can, could
 • yeret - yeret - adv. may